Oferim soluții pentru gestionarea corectă a deșeurilor din construcții și desființări și le transformăm în resurse alternative pentru noi materiale de construcții.

La nivel național, activitățile de construcții și desființări generează cantități mari de deșeuri, cu potențial impact asupra mediului și sănătății umane. Subiectul gestiunii de deșeuri din construcții și desființări reprezintă o preocupare majoră a tuturor autorităților responsabile cu protecția mediului, precum și a autorităților locale.

Deşeurile din construcţii şi desfiintari (DCD) sunt identificate ca un flux prioritar de deşeuri în țările Uniunii Europene deoarece prin reciclare și refolosire pot constitui o sursă de materii prime alternative în industria construcţiilor. Gestionarea eficientă a DCD și implementarea principiilor economiei circulare asigură sustenabilitatea și îmbunătățirea calității vieții. Subiectul este reglementat de numeroase documente legislative, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional.

Deşeurile din construcții şi desființări reprezintă deșeurile rezultate din activități precum construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură, construcţia şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând include:

  • materiale rezultate din construcţii şi demolări clădiri: ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcţii cu termen de valabilitate expirat;
  • materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea drumurilor: smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici;
  • materiale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare, dragare sau decontaminare: sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale;
  • Soluri şi pietriş necontaminate provenite din activităţile de construcții şi demolări.

După aplicarea unei colectării separate la sursă sau a unei sortări prealabile, aceste deșeuri pot fi tratate mecanic (prin concasare, cernere etc) și transformate în resurse alternative pentru construcții noi.

Holcim România se implică în dezvoltarea activității de gestionare corectă a deșeurilor din construcții și desființări la nivel național, contribuie la dezvoltarea legislației în domeniu și implementează economia circulară în procesele sale de producție - reciclând și transformând deșeurile din construcții și desființări în resurse alternative.