Holcim lansează PROZID cu ECOCycle®,
primul liant de zidărie cu 10% beton reciclat în compoziție

 

București, 22 aprilie, 2024 - Holcim România lansează PROZID, liant aditivat de zidărie realizat cu tehnologia ECOCycle®. Produs în fabrica din Turda, județul Cluj, este primul liant care conține 10% beton reciclat din construcții și demolări și are cu 30% mai puține emisii de CO2. Prin lansarea acestuia, compania marchează o premieră pe piața de construcții din România și, în același timp, face un prim pas în demersul său de susținere a construcțiilor circulare.

Tehnologia ECOCycle®, dezvoltată de Holcim la nivel de Grup, implică reciclarea materialelor din construcții și demolări și folosirea lor în ciment, mortare sau betoane.
 

Image
cosmin-serban-director-comercial-holcim-romania.jpg

„Milioane de tone de materiale de construcție provenite din demolare sunt generate în întreaga lume în fiecare an. Reciclarea betonului în noi produse este o soluție de eficientizare a consumului de resurse naturale și de a avea orașe mai verzi, fără compromisuri în performanța construcției. Ne bucurăm că putem contribui la susținerea construcțiilor circulare din România prin soluțiile sustenabile din portofoliul nostru”, a declarat Cosmin Șerban, Director Comercial, Holcim România.


 

 

 

Prin reciclarea betonului provenit din construcții și demolări susținem:

  • Creșterea ciclului de viață al resurselor naturale prin reciclarea materialelor de construcții;
  • Reducerea volumului de deșeuri din construcții și demolări și devierea de la depozitare a acestora;
  • Reducerea cantității de materie primă naturală utilizată în construcții noi.

Totodată, pentru a marca lansarea PROZID, cu ocazia Zilei Pământului, Holcim România stinge simbolic luminile din fabricile de ciment din Câmpulung, județul Argeș, Aleșd, județul Bihor și Turda, județul Cluj, precum și din alte operațiuni și din sediul central.

Image
prozid_1.jpg


Alături de alte inițiative precum plantarea de copaci sau investiții în tehnologii de recirculare a apelor de proces, desfășurate în ultimii ani, și după lansarea primelor produse cu emisii reduse de CO2, precum cimentul ECOPlanet și betonul ECOPact, Holcim accelerează tranziția către construcții circulare prin lansarea PROZID.

Image
prozid_2.jpg

 

Despre Holcim

Grupul de companii Holcim România include Holcim România (două fabrici de ciment în Câmpulung și Aleșd, o fabrică de BCA la Adjud, o stație de măcinare, 28 stații de betoane, cinci stații de agregate, două stații de lianți speciali, trei terminale de ciment, trei puncte de lucru pentru pre-tratarea deșeurilor - prin Geocycle) și Somaco Grup Prefabricate (cinci fabrici de prefabricate).

Grupul de companii Holcim România activează în zona producției de materiale de construcții performante, având ca principal obiectiv tranziția către o afacere complet sustenabilă, prin dezvoltarea unor produse cu amprentă de carbon cât mai redusă și printr-o preocupare constantă pentru protecția mediului. Toate proiectele companiei lucrează în sinergie pentru consumul responsabil de resurse naturale, utilizarea de tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor, scăderea impactului din transport prin optimizarea traseelor de distribuție și prioritizarea mijloacelor cu consum redus de combustibil.

Specialiștii Holcim dezvoltă materiale pentru viitor bazându-se pe inovație și digitalizare, având ca principali vectori responsabilitatea socială și față de mediu, pentru comunitățisustenabile, într-o economie circulară. În total, Grupul Holcim România are aproximativ 2000 de angajați. mai 
 

Image
gama-ciment-sac_holcim.jpg


 

Holcim launches PROZID with ECOCycle®, the first bricklaying binder with 10% recycled concrete inside

 

Bucharest, April 22nd, 2024 - Holcim Romania launches PROZID, bricklaying binder with ECOCycle® technology.
Produced by the plant located in Turda, Cluj County, it’s the first bricklaying binder with 10% recycled concrete from construction demolition materials and it has 30% less CO2. Through this launch, the company marks a first on the construction market in Romania and at the same time, makes a step forward in its efforts of supporting circular constructions.

The ECOCycle® technology, developed by Holcim at Group level, involves the recycling of construction demolition materials and using them in cement, mortars or concrete.


 

Image
cosmin-serban-director-comercial-holcim-romania.jpg

“Millions of tonnes of construction demolition materials are generated worldwide every year. Recycling concrete into new products is a solution to make the consumption of natural resources more efficient and have greener cities without compromising on construction performance. We are happy that we can contribute to the support of circular constructions in Romania through the sustainable solutions in our portfolio", said Cosmin Șerban, Commercial Director, Holcim Romania.

 

 

 

 

 

By recycling concrete from construction and demolition, we support:

  • Increasing the life cycle of natural resources by recycling construction materials;
  • Reducing the volume of construction and demolition waste and diverting it from storage;
  • Reducing the amount of natural raw materials used in new constructions.

At the same time, to mark the launch of PROZID, on the occasion of Earth Day, Holcim Romania symbolically turns off the lights in the cement plants in Campulung, Arges county, Alesd, Bihor county, and Turda, Cluj county, as well as in other operations and in the headquarters.

Along with other initiatives such as tree planting or investments in process water recirculation technologies, carried out in recent years, and after the launch of the first products with low CO2 emissions, such as ECOPlanet cement and ECOPact concrete, Holcim accelerates the transition to circular construction by launching PROZID.

 

About Holcim Romania

The Holcim Romania group of companies includes Holcim Romania (two cement plants in Câmpulung and Aleșd, a AAC plant in Adjud, a grinding station, 28 concrete stations, five aggregate stations, two special binder stations, three cement terminals, three platforms for waste pre-treatment - through Geocycle) and Somaco Grup Prefabricate (five precast plants).
 

The Holcim Romania group of companies is active in the production of high-performance construction materials, with the main objective being the transition to a completely sustainable business, through the development of products with as little carbon footprint as possible and through a constant concern for environmental protection. All the company's projects work in synergy for the responsible consumption of natural resources, the use of energy-efficient technologies, the reduction of emissions, the decrease of the impact of transport by optimizing distribution routes and prioritizing vehicles with low fuel consumption.


Holcim specialists develop materials for the future based on innovation and digitization, with social and environmental responsibility as the main vectors, for more sustainable communities, in a circular economy. In total, the Holcim Romania Group has approximately 2,000 employees.