CONVOCAREA la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Holcim (Romania) S.A.

 

Consiliul de Administratie al Holcim (Romania) S.A., organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/399/2002, cu sediul in Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, Etajul 7, Sectorul 1, 014459 Bucuresti, (“Societatea”), convoaca prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 19 mai 2016, la orele 14.00, la sediul Societatii din Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, etajul 7, Sectorul 1, 014459 Bucuresti, pentru toti actionarii Holcim (Romania) SA inscrisi in Registrul Actionarilor “Miorita” SA din Cluj pana la data de 18 mai 2016, orele 17.30, (“Adunarea”).

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Holcim (Romania) SA, va fi urmatoarea:

 

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2015;

 

2. Prezentarea si aprobarea raportului consolidat anual al administratorilor si descarcarea acestora de gestiune pentru anul 2015;

 

3. Prezentarea raportului Auditorului, si a raportului consolidat anual al Auditorului, privind exercitiul financiar 2015;

 

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2015;

 

5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru anul financiar 2015;

 

6. Dezbaterea si aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2015;

 

7. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2016, si a bugetului de investitii pentru exercitiul financiar 2016;

 

8. Prezentarea si aprobarea rezultatelor reevaluarii mijloacelor fixe la 31 decembrie 2015;

 

9. Numirea auditorului financiar al societatii pentru anul 2016 si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

 

10. Dezbaterea si aprobarea prelungirii mandatului Administratorilor Societatii;

 

11. Stabilirea persoanelor care vor fi mandatate sa reprezinte societatea in Adunarile Generale ale societatilor al caror asociat este Holcim (Romania) S.A.

 

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse ca auditor financiar, se află la dispoziţia acţionarilor Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

 

Conform Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în baza unei împuterniciri acordate pentru Adunare; procurile vor fi depuse in original si pastrate la sediul Societatii.

 

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale, se convoaca o a doua adunare care se va tine in data de 20.05.2016, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi Ordine de zi.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa mentionata.

 

Consiliul de Administratie al Holcim (Romania) SA

 

Pierre, Marie, Santiago Deleplanque

Presedintele Consiliului de Administratie,