Holcim România dezvoltă proiectul „Photoelectric power plant with an installed capacity of 0.99 MWp in the HOLCIM ALEȘD location” - un parc fotovoltaic la fabrica de ciment din Aleșd, Bihor

(Nr. de înregistrare proiect 2021/327429)

Image
innovation-norway_grants-logo.png
Image
innovation-norway-logo.png

Holcim România dezvoltă, începând cu data de 1 Septembrie 2022, un parc fotovoltaic cu panouri bi-faciale, „Cea mai bună tehnologie disponibilă”, în cadrul proiectului „Photoelectric power plant with an installed capacity of 0.99 MWp in the HOLCIM ALEȘD location” (fabrica de ciment din Aleșd, Bihor), proiect cu numărul 2021/327429, co-finanțat în cadrul „Programului pentru energie în România”, prin Innovation Norway în calitate de operator de program. 


Obiectivul proiectului constă în implementarea unei centrale fotovoltaice cu o putere de aproximativ 0.999 MW în cadrul fabricii de ciment Holcim din localitatea Aleșd, județul Bihor, cu scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile, reducând astfel necesarul de energie electrică din surse convenționale.


Principalele rezultate vizate de proiect fac referire la:

  • un sistem fotovoltaic cu o putere totală instalată de 0.999 MWe;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 383 tone CO2/an;
  • energie produsă din surse regenerabile, cantitate medie anuală de 1.254 MWh;

 

Image
bogdan-dobre-ceo-holcim-romania.jpg

 

„Inovația este esențială pentru atingerea obiectivelor noastre Net Zero emisii de carbon. Încă de la începutul activității Holcim în România, în urmă cu 25 de ani, tehnologizarea și sustenabilitatea proceselor de producție au stat la baza întregii dezvoltări. Ne aflăm în punctul în care este nevoie de soluții pentru construcții sustenabile și durabile, care să răspundă cerințelor de reglementare, așteptărilor sociale și care să protejeze mediul înconjurător. Iar una dintre soluții este să reducem consumul de energie și de materii prime și să folosim resurse regenerabile de energie și resurse alternative de materii prime si combustibili, în acord cu principiile economiei circulare. În acest context, vom continua să ne îmbunătățim, să multiplicăm bunele practici, să inovăm și să ne transformăm pe măsură ce se dezvoltă noi tehnologii și devin accesibile”, a declarat Bogdan Dobre, CEO Holcim România & Market Head Moldova.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 357.400 de euro, iar proiectul este derulat în parteneriat cu International Development Norway AS (IDN) Norway – o organizație norvegiană cu peste 20 ani de experiență în proiecte internaționale pentru dezvoltarea de bune practici în domeniul eco-business. 


Punctele de lucru Holcim au fost optimizate prin instalarea celor mai performante tehnologii disponibile la nivel european pentru reducerea emisiilor de CO2. De altfel, fabrica de ciment Holcim din Aleșd deține deja de mai mulți ani și o instalație pentru recuperarea energiei termice reziduale și transformare a energiei recuperate în energie electrică, produsă fără consum de combustibil și fără emisii suplimentare față de procesul normal de producție. 

 

Image
edmund-piess-director-sustenabilitate-holcim-romania.jpg


„Ca urmare a unui amplu program de modernizare și implementare a celor mai bune tehnologii disponibile, deținem astăzi echipamente de producție mai eficiente cu peste 25% din punct de vedere energetic, am redus cu peste 25% emisiile de gaze cu efect de seră și cu peste 90% emisiile de praf, în decurs de 25 de ani. Reducerea amprentei de carbon și atingerea dezideratului Europei de Net Zero emisii de carbon până în 2050 este posibilă numai prin operațiuni verzi, prin decarbonizarea modului de a construi, prin realizarea de construcții circulare, în care creăm nou din vechi și prin aplicarea principiilor sustenabilității în tot ce facem cu toții”, susține Edmund Piess - Director Sustenabilitate, Holcim România.

Pentru a contribui la atingerea acestui deziderat, Holcim România, prin strategia locală de sustenabilitate, susține angajamentul asumat la nivel de Grup de a deveni o companie cu NET ZERO emisii CO2 până în 2050 și de a conduce tranziția către construcții cu emisii scăzute de carbon.

„Programul pentru Energie în România” este un program al cărui obiectiv este de creare de „energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a furnizării de energie”. Programul face parte din granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Granturile SEE și Norvegiene au ca obiectiv reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.


Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului pentru energie în România".

 

Holcim Romania develops the project "Photoelectric power plant with an installed capacity of 0.99 MWp in the HOLCIM ALEȘD location", - cement plant in Bihor County

(Project registration no. 2021/327429)


Starting on the 1st of September 2022, Holcim Romania is developing a photovoltaic park with bifacial solar panels, currently the "Best Available Technology", as part of the project "Photoelectric power plant with an installed capacity of 0.99 MWp in the HOLCIM ALEȘD location" (cement plant in Aleșd, Bihor County), project number 2021/327429, co-financed within the "Energy programme in Romania”, having Innovation Norway as program operator.
 

The main results targeted by the project include:

  • a photovoltaic system with a total installed capacity of 0.999 MWe;
  • reduction of greenhouse gas emissions by 383 tons of CO2/year;
  • energy produced from renewable sources, amounting to 1,254 MWh per year on an average;

 

Image
bogdan-dobre-ceo-holcim-romania.jpg

 

"Innovation is key to achieving our Net Zero carbon targets. Since the beginning of Holcim's activity in Romania, 25 years ago, technology and sustainability of the production processes have been at the core of our development. We are in a stage where we need sustainable and durable building solutions that meet the regulatory requirements and social expectations, while protecting the environment. One of the solutions is to reduce energy and raw material consumption and use renewable energy resources and alternative raw materials and fuels, in line with the principles of the circular economy. Within this context, we will continue to improve, replicate best practices, innovate and transform ourselves as new technologies emerge and become accessible," declared Bogdan Dobre, CEO Holcim Romania & Market Head Moldova.

The grant amounts to €357,400 and the project is implemented in partnership with International Development Norway AS (IDN) Norway - a Norwegian organization with more than 20 years of experience in international projects for the development of best practices in environment-friendly solutions. 

Holcim sites have been optimized through the installation of the best available technologies at European level in order to reduce CO2 emissions. In fact, several years ago, at its cement plant in Alesd, Holcim commissioned a facility for the recovery of residual heat and transformation of the recovered energy into electricity, with no fuel consumption and without additional emissions compared to the normal production process. 

 

Image
edmund-piess-director-sustenabilitate-holcim-romania.jpg

"As a result of an extensive program of modernization and implementation of the best available technologies, we now have production equipment that is over 25% more energy efficient, we have reduced greenhouse gas emissions by more than 25% and dust emissions by more than 90%, in 25 years of activity in Romania. Reducing our carbon footprint and achieving Europe's goal of Net Zero carbon emissions by 2050 is only possible through green operations, by decarbonizing the way we build, by making buildings circular, by creating new from old, and by applying sustainability principles in everything we do," says Edmund Piess - Sustainability Director at Holcim Romania.

To contribute to achieving this goal, Holcim Romania, through its local sustainability strategy, supports the Group-wide commitment to become a NET ZERO company by 2050 and to lead the transition to low carbon building.

"Energy programme in Romania" is meant for "energy with less carbon emissions and increased security of energy supply". The program is part of the EEA and Norwegian grants 2014-2021. The EEA and Norwegian grants aim to reduce economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and strengthen bilateral relations between donor states (Norway, Iceland and Liechtenstein) and beneficiary states.
 

The project is funded from grants from the Norwegian Financial Facility 2014-2021, within the framework of the "Program for Energy in Romania".